Generali Akcji Europejskich
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na giełdach rozwiniętych krajów Europy, denominowane w walutach obcych. 
  • Możliwy dobór spółek działających w sektorach często mniej reprezentowanych na innych giełdach akcji rynków rozwiniętych.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego. 

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty

11.01.2020r. uległa zmianie polityka inwestycyjna subfunduszu oraz jego nazwa.  Wyniki prezentowane do 11.01.2020 r. są wynikami subfunduszu osiągniętymi w trakcie poprzednio realizowanej polityki inwestycyjnej.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje spółek notowanych głównie w Europie, na rynkach rozwiniętych,
  • planują zdywersyfikować swój portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% MSCI Europe Gross Return EUR Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Adam Woźny, Michał Milewski
Data dostosowania struktury portfela 2020-01-11
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%