Nota prawna

Fundusze inwestycyjne

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej maja charakter promocyjny lub reklamowy.


Osoby odwiedzające niniejszą stronę internetowa zgadzają się z następującymi warunkami:


Informacje umieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tDz.U. 2017 poz. 459) oraz jakichkolwiek innych przepisów prawa, w szczególności nie stanowią oferty publicznej ani publicznego oferowania w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).  

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej, podatkowej, księgowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Dokumenty zawierające kluczowe informacje, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na niniejszej stronie internetowej w odpowiednich sekcjach i/lub podstronach.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne zamknięte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Informacjami dla Klienta AFI, Warunkami Emisji funduszy zawierającymi szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestycją, szczegółowe informacje na temat polityki inwestycyjnej funduszu i pobieranych opłat, w szczególności opłat manipulacyjnych pobieranych przy zapisach na oferowane certyfikaty inwestycyjne funduszu, objęte propozycją nabycia, a także informacje na temat podatków od dochodów związanych z posiadaniem i obrotem certyfikatami inwestycyjnymi funduszu.

Warunki Emisji zostaną przekazane osobom, do których Towarzystwo skieruje propozycję nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu.  

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Prezentowane na niniejszej stronie internetowej wyniki funduszy są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny funduszu ani subfunduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub konieczność zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz.

Subfundusz Generali Euro jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Subfundusz Generali Dolar jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej, dużej lub bardzo dużej zmienności. Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy w Generali FunduszeFIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Akcji Ekologicznych Europejski w Generali FunduszeSFIO.


Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).


Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej przeznaczone są do użytku osobistego i mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania.

Towarzystwo dołożyło należytych starań, aby zamieszczone na niniejszej stronie internetowej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności i aktualności, szczególnie w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy ich sporządzaniu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie odzwierciedlały stanu faktycznego.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Zawartość niniejszej strony internetowej podlega ochronie na postawie prawa autorskiego. Dozwolone jest zapisywanie lub drukowanie podstron i / lub sekcji niniejszej strony internetowej pod warunkiem jednoczesnego wyraźnego oznaczenia praw autorskich przysługujących Towarzystwu. Nie jest dozwolona jakakolwiek reprodukcja (w całości lub w części), transmitowanie (drogą elektroniczną lub w inny sposób), modyfikowanie, ani linkowanie niniejszej strony w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Towarzystwa.

Asset Management

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, świadczonej przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje te nie stanowią oferty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Z każdą strategią inwestycyjną związane są określone czynniki ryzyka, wskazane w Umowie o zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz w Prospekcie informacyjnym świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) na rozszerzenie przedmiotu działalności o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie (obecnie: działalność polegająca na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) są fundusze zarządzane przez Generali Investments TFI SA lub Generali Investments TFI S A z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa, e-mail: rodo-tfi@generali.pl.

2. Przez ile czasu będą przechowywane moje dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa. W przypadku wyrażania zgód marketingowych dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego.

3. Jak Generali Investments wykorzystuje ciasteczka („cookies”)?

 1. Generali Investments udostępniając treści w ramach niniejszego serwisu ("Serwis") stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

4. Czy polityka prywatności może ulec zmianie?
Generali Investments TFI S.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

5. Jak mogę skontaktować się z administratorem danych?
Podajesz nam dane dobrowolne, a my wykorzystujemy je zgodnie z Twoją wolą oraz zgodnie z celem ich przekazania. W każdej sytuacji, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz je skorygować lub usunąć - wystarczy przesłać nam mail z Twoją prośbą na adres rodo-tfi@generali.pl, zatytułowany „Moje dane osobowe”.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823) w zw. z rozdziałem 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 892) Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823) w zw. z rozdziałem 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 892) Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że podmiotem uprawnionym prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w przypadku Towarzystwa jest Rzecznik Finansowy. Biuro Rzecznika Finansowego znajduje się przy al. Jerozolimskich 87 w Warszawie (02-001 Warszawa). Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: https://rf.gov.pl/.
Towarzystwo jest zobowiązane wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym przez Rzecznika Finansowego.
Towarzystwo podaje ponadto link do platformy, za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. administratorem danych osobowych związanych z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych jest fundusz lub fundusze inwestycyjne („Fundusze”) zarządzane przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000050329, REGON: 011125180, NIP: 5271024937, o kapitale zakładowym 21.687.900,00 PLN, opłaconym w całości, będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6) w związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Administratorem danych osobowych w przypadku użytkowników i potencjalnych użytkowników Serwisu Transakcyjnego jest Towarzystwo. Wykaz funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dostępny jest na stronie internetowej: www.generali-investments.pl. Siedziba i adres każdego z funduszy jest taka sama, jak siedziba i adres Towarzystwa.

 

2. z inspektorem danych można skontaktować się pisemnie: na adres Towarzystwa podany powyżej lub elektronicznie: na adres rodo-tfi@generali.pl.

3. dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 • zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („ustawa o funduszach”), ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”), ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („ustawa FATCA”) oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („CRS”),
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym w ramach struktur grupy kapitałowej Generali,
 • w przypadku wyrażenia zgód marketingowych dane osobowe są przetwarzane również w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach oraz profilowania. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Towarzystwo.

4. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem, a także podmioty należące do Grupy Generali,

5. dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedzibę w państwach trzecich (tj. państwach znajdujących się poza EOG) wyłącznie w przypadku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub - w razie braku decyzji Komisji - gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia (np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską czy wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru). Powyższe środki służą realizacji praw dotyczących danych osobowych oraz zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej. Administrator na wniosek udostępnia kopię stosowanych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia,

6. dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa,

7. w przypadku wyrażania zgód marketingowych dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,

8. współadministratorem danych osobowych w zakresie wymiany danych w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu może być Assicurazioni Generali S.p.A. z siedzibą w Trieście (Włochy), Piazza Duca degli Abruzzi 2, zarejestrowana w rejestrze spółek Venezia Giulia pod numerem 00079760328, o kapitale zakładowym EUR 1.569.773.403,00, opłaconym w całości, będąca spółką holdingową Grupy Generali, oraz inne spółki Grupy Generali. Lista spółek Grupy Generali oraz zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi dostępna na stronie internetowej: www.generali-investments.pl,

9. Przekazanie danych osobowych uprawnia osobę, której dane są przetwarzane do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane są przetwarzane, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub stronę trzecią,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu/Funduszach i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy. Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o Funduszach, ustawy AML, ustawy FATCA oraz ustawy CRS. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy o uczestnictwo w funduszach, nieprzeprowadzenia transakcji z Funduszem lub rozwiązanie zawartej umowy,

11. podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne,

12. w przypadku wyrażenia zgód marketingowych w dowolnym momencie można skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

13. przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Dotyczy to dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, gdzie ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu zlecenia, dyspozycji albo przy zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (geograficzne, behawioralne, przedmiotowe, ekonomiczne). Konsekwencją dokonywanej oceny może być automatyczne przypisanie do grupy nieakceptowalnego ryzyka, co może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji lub nieprzeprowadzeniem transakcji.

 

Współadministrowanie danymi – uzgodnienia

Współadministratorem danych osobowych w zakresie wymiany danych w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu może być Assicurazioni Generali S.p.A. z siedzibą w Trieście (Włochy), Piazza Duca degli Abruzzi 2, zarejestrowana w rejestrze spółek Venezia Giulia pod numerem 00079760328, o kapitale zakładowym EUR 1.569.773.403,00, opłaconym w całości, będąca spółką holdingową Grupy Generali, oraz inne spółki Grupy Generali.

LISTA SPÓŁEK GRUPY GENERALI

Zasadnicza treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi osobowymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Grupie Generali

 

W myśl art. 26 RODO jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami. W drodze wspólnych uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14, chyba że przypadające im obowiązki i ich zakres określa prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu administratorzy ci podlegają. W uzgodnieniach można wskazać punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą. Uzgodnienia, o których mowa powyżej powinny, należycie odzwierciedlać odpowiednie zakresy obowiązków współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a podmiotami, których dane dotyczą. Zasadnicza treść uzgodnień jest udostępniana podmiotom, których dane dotyczą.

Na podstawie art. 26 ust. 2 RODO Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo przekazują niniejszym zasadniczą treść uzgodnień dotyczących współadministrowania danymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Grupie Generali :

Podstawy prawne, cel przetwarzania i czas trwania przetwarzania

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania jest:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj., gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; oraz
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj., gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przez okres konieczny do realizacji zadań w zakresie wymiany danych w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.

Kategorie Podmiotów Danych

W ramach współadministrowania przetwarzane mogą być dane osobowe następujących kategorii osób:

 1. uczestnicy funduszy inwestycyjnych,
 2. pełnomocnicy, reprezentanci i przedstawiciele uczestników funduszy inwestycyjnych,
 3. beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 4. osoby wskazane przez uczestnika funduszu w pisemnej dyspozycji, o której mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Kategorie Danych Osobowych

W ramach współadministrowania przetwarzane mogą być następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane identyfikujące i kontaktowe (m.in. takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, obywatelstwo, adres siedziby, data i miejsce urodzenia),
 2. Dane odnoszące się do przypisanego ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz dane dotyczące relacji uczestnika z funduszu inwestycyjnym.

 

Realizacja uprawnień podmiotów danych

W przypadku wykonywania przez podmioty danych przysługujących im praw, właściwa Spółka Grupy - w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych i / lub przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania praniu pieniędzy - spełni żądania podmiotów danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych i informacją o przetwarzaniu danych przekazaną klientom. Spółka Grupy odpowiedzialna za spełnienie żądania to Spółka, która udostępniła informacje o podmiocie danych.

Obowiązek informacyjny

Spółka Grupy, która udostępniła informacje, jest odpowiedzialna za dostarczenie podmiotom danych informacji sporządzonej zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

Inne informacje

Każda ze Stron umowy będzie indywidualnie odpowiedzialna za wszelkie naruszenia danych osobowych związane z przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych dotyczących karalności, przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Strony. W takim przypadku każda ze Stron udzieli pozostałym Stronom wszelkich niezbędnych informacji i uzasadnionej pomocy w celu ułatwienia postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w sposób sprawny i zgodny z przepisami.

Gdy konieczne będzie przekazywanie danych poza EOG, przekazanie danych - w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony - następuje na podstawie tej decyzji.

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO.