Tabela opłat

Dowiedz się, jak naliczamy opłatę manipulacyjną za nabycie jednostek uczestnictwa.

UWAGA! Nabycia przez Internet oraz w siedzibie Towarzystwa są zwolnione z opłaty manipulacyjnej (szczegóły w regulaminie Promocji bez opłat).

1. Zasada akumulacji

Do ustalenia stawki opłaty manipulacyjnej za nabycie brana jest pod uwagę suma wpłacanej kwoty oraz wartości zgromadzonych środków na subrejestrach w danym subfunduszu, na dzień nabycia jednostek uczestnictwa.

2. Opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa

2.1. Tabela Opłat*

Grupa 1 subfunduszy:

Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Akcje, Generali Akcje Value, Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Surowców, Generali Złota*****, Generali Akcji Europejskich*****, Generali Akcji Ekologicznych Globalny*****, Generali Akcji Ekologicznych Europejski*****

Grupa 2 subfunduszy:

Generali Stabilny Wzrost

Grupa 3 subfunduszy:

Generali Dolar**, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Obligacje Aktywny

Grupa 4 subfunduszy:

Generali Korona Obligacje, SGB Dłużny****

Grupa 5 subfunduszy:

Generali Konserwatywny, Generali Korona Dochodowy, Generali Oszczędnościowy, Generali Dolar***, Generali Euro, Generali Profit Plus, SGB Bankowy****, Generali Aktywny Dochodowy*****

Przesuń tabelę w lewo lub prawo aby zobaczyć całą zawartość
Suma wpłaty oraz wartości jednostek uczestnictwa na subrejestrach prowadzonych w danym subfunduszu (w PLN)Grupa 1 subfunduszyGrupa 2 subfunduszyGrupa 3 subfunduszyGrupa 4 subfunduszyGrupa 5 subfunduszy
poniżej 10 0005,00%3,00%2,00%1,00%0,00%
10 000 - poniżej 50 0004,00%2,00%1,50%0,80%0,00%
50 000 - poniżej 100 000    3,00%1,00%0,75%0,50%0,00%
100 000 - poniżej 500 000    2,00%0,75%0,50%0,40%0,00%
500 000 - poniżej 1 000 000    1,50%0,50%0,40%0,30%0,00%
1 000 000 i powyżej1,00%0,50%0,30%0,20%0,00%

* Nie dotyczy opłat w Specjalistycznych Planach Inwestycyjnych. Sposób i wysokość opłat manipulacyjnych związanych z uczestnictwem w specjalistycznym Planie Inwestycyjnym określa każdorazowo Umowa Uczestnictwa w Planie.
** Dla celów naliczenia opłat za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu Generali Dolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN przed 16 maja 2011 r.
*** Dla celów naliczenia opłat za nabycie w subfunduszu Generali Dolar w USD oraz opłat za za konwersję z oraz zamianę z subfunduszu Generali Dolar w walucie PLN dla Klientów posiadających rejestr w PLN od 16 maja 2011 r.
**** Brak zamian i konwersji.
***** Brak zamian do subfunduszy stosujących limity funduszy inwestycyjnych zamkniętych: Generali Obligacje Aktywny, Generali Profit Plus, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące oraz do subfunduszu Generali Euro.

3. Opłata za otwarcie subrejestru - 0 PLN

Towarzystwo zwalnia osoby przystępujące do funduszu z ponoszenia opłat za otwarcie subrejestru.****** 

****** Nie dotyczy opłat za otwarcie subrejestru w SPI, IKE i IKZE, które każdorazowo określa Umowa Uczestnictwa oraz Regulamin produktu.

4. Odkupienie jednostek uczestnictwa - 0 PLN

Towarzystwo zwalnia uczestników funduszu z ponoszenia opłat za odkupienie jednostek.

5. Konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa

Konwersję/zamianę możesz zrobić tylko pomiędzy funduszami w tej samej walucie.

Konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa jest możliwa jedynie pomiędzy funduszami oferowanymi w tej samej walucie.

Za konwersję/zamianę pobierana jest tylko opłata ruchoma. Towarzystwo zwalnia uczestników wszystkich funduszy z ponoszenia opłaty stałej za konwersję/zamianę.

Wysokość opłaty ruchomej za konwersję/zamianę jest ustalana w oparciu o stawkę opłaty ruchomej za konwersję/zamianę i podstawę ustalenia ostatecznej wysokości tej stawki. Maksymalna stawka opłaty ruchomej za konwersję/zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa wg Tabeli Opłat dla funduszu/subfunduszu, w którym nabywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz docelowy), a stawką opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu/subfunduszu, w którym odkupywane są jednostki uczestnictwa (fundusz/subfundusz źródłowy), z zastrzeżeniem, że stawka ta jest nieujemna.

Opłata ruchoma pobierana jest przez Towarzystwo w subfunduszu, w którym nabywane są jednostki (subfundusz docelowy), od kwoty konwertowanych/zamienianych środków. Podstawą ustalenia ostatecznej wysokości stawki opłaty ruchomej za konwersję/ zamianę jest wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w funduszu/subfunduszu źródłowym w dniu wyceny (w przypadku Generali Dolar dotyczy to wartości jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika w danej walucie). Pobór opłaty ruchomej następuje po pobraniu należnego podatku.

 

Zasady przetwarzania zleceń

6. Zwolnienie z opłat lub obniżenie opłat

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej lub obniżenie jej stawki może nastąpić w następujących wypadkach:

  • w przypadku nabywania jednostek bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa Generali Investments lub przez Internet (szczegóły w regulaminie promocji bez opłat),
  • w ramach gromadzenia oszczędności na IKE lub IKZE,
  • w przypadku dokonywania przez Uczestnika reinwestycji,
  • w innych przypadkach określonych przez Towarzystwo w prospektach informacyjnych funduszy.

O zwolnieniu z opłaty lub jej obniżeniu decyduje każdorazowo Towarzystwo.

7. Podatek od zysków kapitałowych

W związku z "Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych" (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 z późn. zm.) od wszelkich zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19%. Podatek pobierany jest w złotych polskich. W przypadku walut przeliczany jest po średnim kursie NBP.

W funduszach inwestycyjnych podatek ten pobierany jest tylko w przypadku odkupienia bądź konwersji jednostek uczestnictwa. Podatek ten jest wykazywany na potwierdzeniach przesyłanych uczestnikowi po każdorazowym dokonaniu odkupienia bądź konwersji jednostek.