EGS w Generali Investments TFI

Zrównoważony rozwój

Europejskie organy regulacyjne, w celu osiągnięcia długoterminowego zrównoważonego rozwoju, opracowały ramy w zakresie zwiększenia poziomu uwzględniania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze finansowym. W tych ramach uczestnicy rynków finansowych i doradcy finansowi są zobowiązani do wdrożenia odpowiedniej struktury zarządzania i dostarczania dokładnych informacji na temat zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.

W związku z tym w dniu 27 listopada 2019 r. Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęły rozporządzenie (UE) 2019/2088 „Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonych finansach” lub „SFDR”, które weszło w życie 29 grudnia 2019 r. Celem rozporządzenia jest zapewnienie inwestorom końcowym jednolitych informacji na temat zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju oraz promowanie czynników ESG w działalności związanej z inwestycjami finansowymi. Rozporządzenie to zostało uzupełnione rozporządzeniem (UE) 2020/852 (taksonomia zrównoważonego finansowania), które zawiera kryteria umożliwiające ustalenie, czy daną działalność można uznać za zrównoważoną środowiskowo.

 

Informacja na temat strategii Generali Investments TFI dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Grupa Generali Investments stoi na stanowisku, że proaktywna integracja czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego („ESG”) z procesem inwestycyjnym (zarówno w zakresie zarządzania aktywami oraz funduszami oraz doradztwa inwestycyjnego) i w ramach różnych klas aktywów, pomoże Towarzystwu osiągnąć zarówno korzyści finansowe, jak i wartość społeczną.

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Generali Investments TFI informuje, że uwzględnia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Generali Investments TFI uwzględniając ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w ramach realizowanych strategii i w zakresie oferowanych produktów finansowych (w tym Generali Fundusze FIO, Generali Fundusze SFIO i Generali Horyzont SFIO oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego) kieruje się:

 • najlepszym interesem Klientów i uczestników funduszy,
 • kryteriami doboru i rodzajem dokonywanych lokat,
 • szczególnymi zasadami dywersyfikacji lokat i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi,
 • przyjętymi benchmarkami i stopami odniesienia,
 • zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym,
 • dostępnością i płynnością instrumentów finansowych,
 • konkurencyjnością i rentownością w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku,

i bazuje na procesie opartym na:

 • identyfikacji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju,
 • pomiarze ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i jego istotności,
 • przyjętych kryteriach selekcji i integracji określonych czynników ryzyka,
 • podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o wyniki powyższych działań.

Poziom implementacji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju może być różny dla różnych produktów finansowych oraz usług finansowych oferowanych przez Towarzystwo oraz jego Klientów w zależności od charakterystyki rynków lokalnych oraz danych produktów finansowych.

Dodatkowo subfundusz Generali Akcji Ekologicznych ma na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu Artykułu 9 Rozporządzenia „SFDR”.

W zakresie usługi Zarządzania Portfelem oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego Generali Investments TFI bazuje na wytycznych związanych z czynnikami ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zawartych we wskazaniach płynących od swoich Klientów, z tym że w zakresie zarządzania środkami Grupy Generali, w zakresie ESG zobowiązane jest stosować zasady i instrukcje wewnętrzne. W odniesieniu do środków uczestników funduszy zarządzanych w ramach usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi - Polityka jest stosowana w sposób i w zakresie wskazany w Prospektach funduszy lub Warunkach Emisji.

 

Oświadczenie dotyczące niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Generali Investments TFI (Towarzystwo) oświadcza, że bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Strategia Towarzystwa w tym zakresie, bierze należycie pod uwagę jego wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje produktów finansowych, które Towarzystwo udostępnia (w tym Generali Fundusze FIO, Generali Fundusze SFIO i Generali Horyzont SFIO oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego).

W swojej strategii Towarzystwo kierując się:

 • najlepszym interesem Klientów i uczestników funduszy,
 • kryteriami doboru i rodzajem dokonywanych lokat,
 • szczególnymi zasadami dywersyfikacji lokat i innymi ograniczeniami inwestycyjnymi,
 • przyjętymi benchmarkami i stopami odniesienia,
 • zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym,
 • dostępnością i płynnością instrumentów finansowych,
 • konkurencyjnością i rentownością w porównaniu do alternatywnych instrumentów finansowych dostępnych na rynku,

korzysta z polityki i zasad hierarchizacji Grupy Generali odzwierciedlonych m.in. w liście restrykcyjnej, uwzględniającej emitentów, których działalność wiąże się z ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju.

Ostateczne wymogi prawne w zakresie informacji na temat określania, a także hierarchizacji głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i wskaźników oraz regulujące opis głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju i opis wszelkich podjętych w odniesieniu do nich oraz, w stosownych przypadkach, planowanych działań zostały już opublikowane jednak wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r. Wraz z wejściem w życie w przyszłości wymagań kolejnego poziomu wdrożenia obowiązków płynących z SFDR, Towarzystwo będzie zobowiązane uwzględniać w swojej działalności wymogi w nich zawarte.

Poziom stosowania strategii due dilligence może być różny dla różnych produktów finansowych oraz usług finansowych oferowanych przez Towarzystwo oraz jego Klientów w zależności od charakterystyki rynków lokalnych oraz danych produktów finansowych.

Dodatkowo subfundusz Generali Akcji Ekologicznych ma na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu Artykułu 9 Rozporządzenia „SFDR”.

W zakresie usługi Zarządzania Portfelem oraz usługi Doradztwa Inwestycyjnego Generali Investments TFI bazuje na wytycznych związanych z czynnikami ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zawartych we wskazaniach płynących od swoich Klientów, z tym że w zakresie zarządzania środkami Grupy Generali, w zakresie ESG zobowiązane jest stosować zasady i instrukcje wewnętrzne. W odniesieniu do środków uczestników funduszy zarządzanych w ramach usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi sposób realizacji strategii uzależniony jest od treści zapisów wskazanych w Prospektach funduszy lub Warunkach Emisji.

 

Informacja Generali Investments TFI dotycząca przejrzystości Polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Grupa Generali dąży do długoterminowego wzrostu integrując zrównoważony rozwój z działalnością biznesową oraz działając jako dożywotni partner dla interesariuszy.

Zobowiązania względem zrównoważonego rozwoju są filarem priorytetów działalności biznesowej Grupy Generali, które stanowią integralną część polityki wynagrodzeń i systemu motywacyjnego, związanego z długoterminowym zrównoważonym tworzeniem wartości. Zakres stosowania odnosi się do wszystkich kluczowych osób podejmujących ryzyko.

System motywacyjny Grupy Generali jest oparty na ocenie pracownika dokonywanej na podstawie kompetencji za pomocą obiektywnych systemów oceny oraz wieloletnim horyzoncie czasowym, integrując cele strategiczne zrównoważonego rozwoju (ESG) w oparciu o cele strategii Grupy Generali i strategii klimatycznej. System motywacyjny łączy wynagrodzenie roczne zmienne i wynagrodzenie zmienne odroczone. Polityka wynagrodzeń Grupy Generali uwzględnia integrację ryzyka zrównoważonego rozwoju w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych, zawierając również konkretne odniesienia do wewnętrznych regulacji Grupy dotyczących ryzyka zrównoważonego rozwoju w ramach decyzji inwestycyjnych.

Nieustanna poprawa poziomu powiązania dążenia do zrównoważonego rozwoju z wynagrodzeniem jest głównym celem Grupy Generali.

Generali Investments TFI poprzez wprowadzenie do Polityki wynagrodzeń mechanizmów umożliwiających unikanie nadmiernych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, powiązanie z wynikami skorygowanymi o ryzyko zrównoważonego rozwoju, odroczenie lub ograniczenie wypłaty części wynagrodzenia, podejmuje działania w celu zapewniania spójności Polityki wynagrodzeń z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Informacja Generali Investments TFI dotycząca Polityki zaangażowania

Generali Investments TFI posiada uchwaloną Politykę zaangażowania opisującą m.in. zasady monitorowania i prowadzenia dialogu ze spółkami publicznymi, wykonywania prawa głosu oraz innych praw związanych z akcjami, współpracy i komunikacji z innymi akcjonariuszami oraz członkami organów spółek publicznych.

 

Dodatkowe Informacje

Grupa Generali jest sygnatariuszem m.in. PRI, PRI Ner-Zero Asset Owner Alliance, Paris Pledge for Action.

Generali Investmetnts TFI nie jest bezpośrednio sygnatariuszem kodeksów odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz uznanych na poziomie międzynarodowym standardów w zakresie due diligence i sprawozdawczości, jednakże jako członek Grupy Generali podejmuje działania zgodnie z przyjętymi przez Towarzystwo regulacjami Grupy.