Generali Akcje Value
Generali Akcje Value
Wcześniej Generali Akcje Wzrostu
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Rating Analiz Online
4/5
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych, denominowanych w dolarze amerykańskim. 
  • Możliwy dobór spółek wypłacających dywidendę, co w przypadku wypłaty przekłada się na dochód dla ich akcjonariusza.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty

9 stycznia 2023 r. uległa zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Akcje Wzrostu.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz, który dobiera do portfela akcje spółek mogących stać się w dłuższym okresie liderami swoich branż,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • maja co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% MSCI USA Enhanced Value USD Net Total Return + 10% WIBOR 1M
Zarządzający Adam Woźny, Michał Milewski
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.