Generali Akcji Ekologicznych Globalny
Wcześniej Generali Akcji Amerykańskich
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Global Eco Solutions wydzielonego w ramach subfunduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV, którego spektrum inwestycyjne opiera się na inwestowaniu w spółki notowane globalnie, których modele biznesowe wspierają transformację środowiskową w obszarach: energia odnawialna, efektywność energetyczna i elektryfikacja, mobilność, zasoby naturalne, renowacja i budownictwo, gospodarka cyrkularna, żywność i usługi ekosystemowe. 
  • Subfundusz źródłowy wyklucza firmy, które niszczą bioróżnorodność, przyczyniają się do globalnego ocieplenia lub mają niskie ratingi  w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

9 listopada 2023 r. uległa zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Akcji Amerykańskich.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • są zainteresowani inwestycjami w ekologiczne rozwiązania,
  • chcą skorzystać na zielonej rewolucji,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, 
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Zarządzający Adam Woźny, Michał Milewski
Data dostosowania struktury portfela 2020-01-11
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%