Generali Akcji: Megatrendy
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych.
  • Możliwy dobór spółek zagranicznych działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających innowacyjne rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

1 lutego 2021 r. uległa zmianie nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje globalnych spółek wzrostowych,
  • planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusz akcyjny inwestujący na rynkach rozwiniętych,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% MSCI World Net Total Return USD Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
Zarządzający Adam Woźny, Michał Milewski
Data dostosowania struktury portfela 2016-06-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.