Generali Dolar
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 USD
-

Kwota zainwestowana 100 USD
Wypracowany wynik * 0 USD
Kwota po okresie inwestycji 0 USD
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 1000 USD
Min. kolejna wpłata 1000 USD
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitentów z globalnych rynków rozwiniętych, a także regionu Europy Środkowo-Wschodniej. 
  • Co najmniej 50% aktywów subfunduszu denominowane w dolarze amerykańskim.
  • Możliwe inwestycje w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub rządy państw.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w subfundusz krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych denominowany w USD, 
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, 
  • mają co najmniej 3-miesieczny horyzont inwestycyjny. 
Benchmark 100% Bloomberg US Treasury Bill Index TR USD
Zarządzający Daniel Wesołowski
Data dostosowania struktury portfela 2011-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego PL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021 (w USD - SWIFT: DEUTPLPX)
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,9%