Generali Konserwatywny
Subfundusz krótkoterminowy dłużny
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 miesiące
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub następujące państwo należące do OECD: Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Korea Południowa, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone.
  • Zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

1 września 2022 r. uległa zmianie  polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Obligacje: Nowa Europa.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący głównie w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe,
  • akceptują niskie ryzyko inwestycyjne,
  • maja co najmniej 3-miesięczny horyzont inwestycyjny.
Zarządzający Kosma Wolffgram
Data dostosowania struktury portfela 2022-09-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 0%
Maksymalna opłata za zarządzanie 0,5%
Numer rachunku bankowego 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 0,5%