Generali Stabilny Wzrost
Subfundusz mieszany
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 3 lata
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Portfel subfunduszu złożony w co najmniej 60% z instrumentów dłużnych oraz  w nie więcej niż 40% z instrumentów udziałowych.
  • Część akcyjna złożona głównie z akcji polskich emitentów. Aktywnie zarządzana proporcja udziału dużych oraz małych i średnich spółek.
  • Dopełnienie portfela stanowią wyselekcjonowane spółki zagraniczne, głównie z rynków rozwiniętych. 
  • Cześć dłużna pełniąca rolę stabilizującą, składająca się z obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz papierów wartościowych emitowanych przez zagraniczne rządy m.in. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz niewielki udział obligacji przedsiębiorstw.
  • Ustalanie proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej i perspektyw jej rozwoju.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz stabilnego wzrostu inwestujący zarówno w instrumenty dłużne jak i udziałowe,
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w dłużne papiery wartościowe i akcje,
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
  • maja co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30% WIG
Zarządzający Robert Burdach, Krzysztof Izdebski
Data dostosowania struktury portfela 2007-11-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 3%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 1,8%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.