Generali Surowców
Subfundusz surowcowy
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze FIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna
  • Subfundusz inwestuje głównie w jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania lokujące na rynku surowców, w akcje spółek zaangażowanych w poszukiwanie, wydobycie, produkcję, przetwarzanie, dystrybucję lub handel surowcami.
  • Pośrednia ekspozycja na rynek surowców, w tym metale przemysłowe, metale szlachetne, surowce energetyczne oraz rolne. 
  • Dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie www.generali-investments.pl w zakładce Dokumenty.

1 września 2022 r. uległa zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Akcje: Turcja.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą lokować środki w subfundusz inwestujący głównie w instrumenty dające ekspozycję na globalny rynek surowców,
  • akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
  • maja co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.
Benchmark 90% Bloomberg Commodity Index + 10% WIBID 1M
Zarządzający Adam Woźny, Michał Milewski
Data dostosowania struktury portfela 2013-05-01
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%
Opłata zmienna za zarządzanie

20% wyniku netto subfunduszu ponad benchmark w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w prospekcie.