Przegląd tygodnia

      
    
Przegląd tygodnia Generali Investments
Aktualności / 2023-11-27 / autorzy: Piotr Minkina

 

Najważniejsze informacje z minionego tygodnia

 

1. Polska – sprzedaż detaliczna
Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w październiku o 3,2% w porównaniu do września 2023 r., a w porównaniu do października zeszłego rok wzrosła o 2,8%. W cenach bieżących wzrost wyniósł odpowiednio: 3,5% m/m i 4,8% r/r. W ujęciu r/r sprzedaż wzrosła dzięki kategoriom „paliwowym” oraz dzięki pojazdom samochodowym i motocyklom. Pozostałe kategorie nadal odnotowywały ujemne roczne dynamiki, chociaż dane poprawiły się.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

Źródło: Bloomberg, GUS. Opracowanie własne.

2. Polska – koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach
Wg GUS w listopadzie, w porównaniu z październikiem poprawiły się w Polsce nastroje we wszystkich obszarach działalności za wyjątkiem zakwaterowania i gastronomii oraz transporcie i gospodarce magazynowej.  Tylko w przedsiębiorstwach z działalnością finansową i ubezpieczeniową nastroje wskazują na koniunkturę. W pozostałych obszarach panuje dekoniunktura, przy czym handel detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych zbliżyły się do strefy koniunktury.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

3. Polska – ceny w przemyśle
Tempo deflacji w październiku w polskim przemyśle, mierzone PPI, osiągnęło poziom -4,1% r/r, wobec oczekiwań na poziomie -3,6%. Z -2,8% r/r do -2,7% r/r zrewidowano dane za wrzesień.

Źródło: Bloomberg.Opracowanie własne.

4. Polska – produkcja przemysłowa
Według danych opublikowanych przez GUS produkcja sprzedana polskiego przemysłu wzrosła w październiku o 4,1% m/m. W ujęciu r/r produkcja wzrosła o 1,6% (w cenach stałych, w ujęciu niewyrównanym sezonowo), podczas gdy oczekiwania rynkowe kształtowały się na poziomach około 1,7%. Dodatkowo zrewidowano w dół dane za wrzesień – z -3,1% do -3,3% w ujęciu r/r. Podobnie jak we wrześniu wzrost tempa produkcji przemysłowej wpisuje się we wzorzec sezonowy.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

5. Polska – wynagrodzenia
Według informacji GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw osiągnęło w październiku poziom 7.544,98 zł. W ujęciu r/r wynagrodzenia wzrosły nominalnie o 12,82% (wzrost dynamiki nominalnej względem sierpnia 2023 r.). W ujęciu realnym (czyli po pomniejszeniu tempa wzrostu wynagrodzeń o spadające tempo wzrostu cen) dynamika wynagrodzeń była silnie dodatnia i wyniosła 6,22%. W ujęciu miesięcznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 1,94%.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

6. Polska – koniunktura konsumencka
Od kilku miesięcy nastroje konsumentów w Polsce ulegają regularnej poprawie. Listopad pod tym względem nie zaskoczył. Postrzeganie sytuacji ekonomicznej przez Polaków znów jest coraz mniej pesymistyczne. Wartość Bieżącego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej, publikowanego przez GUS, wzrosła o 2,8 pkt. – do poziomu -15,1 pkt. Dynamika poprawy uległa przyśpieszeniu. W analogicznym okresie w 2022 r. poziom pesymizmu wynosił -44,4 pkt. O 0,7 punktu procentowego, do poziomu -7,4 pkt., wzrosła także wartość wskaźnika wyprzedzającego (WWUK). Ta poprawa nastrojów była nieco wolniejsza niż w zeszłym miesiącu. Znacznie poprawiła się ocena obecnego dokonywania ważnych zakupów (+7 pkt.) oraz perspektywy przyszłego dokonywania ważnych zakupów (+5,8 pkt.). Kolejny miesiąc z rzędu rosły oczekiwania inflacyjne. Od września wskaźnik ten wzrósł z 9,7 pkt. do 11,7 pkt. Pozostaje on jednak znacząco poniżej swojej średniej, liczonej od okresu, kiedy GUS rozpoczął publikacje tych danych.

Źródło: GUS. Opracowanie własne.

 

Na radarze:

  • Polska: PKB, CPI
  • Strefa euro: PKB (Francja, Włochy), CPI, PPI
  • USA: PKB, PCE, PMI
  • Japonia: PPI, sprzedaż detaliczna, dane z przemysłu