Generali Akcji Ekologicznych
Subfundusz akcji
Ryzyko portfela:
Minimalna kwota to 100 PLN
-

Kwota zainwestowana 100 PLN
Wypracowany wynik * 0 PLN
Kwota po okresie inwestycji 0 PLN
*W wybranym dniu początku inwestycji fundusz nie był jeszcze wyceniany.
Pokaż benchmark funduszu

* Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Charakterystyka funduszu
Parasol Generali Fundusze SFIO
Min. horyzont inwestycyjny 5 lat
Min. pierwsza wpłata 100 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Ekologicznych jest subfunduszem z ekspozycją na akcje zrównoważonego rozwoju uzyskiwaną poprzez lokowanie co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions wydzielonego w ramach funduszu zagranicznego Sycomore Fund SICAV. Subfundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w europejskie spółki zyskujące z transformacji ekologicznej z pięciu sektorów: transportu, energii, budownictwa, gospodarki w obiegu zamkniętym (ograniczenie marnowania zasobów) oraz ekologii. Subfundusz źródłowy wyklucza spółki, które niszczą ekosystem lub mają niską ocenę ESG. Inne niż tytuły uczestnictwa subfunduszu Sycomore Europe Eco Solutions kategorie lokat wymienione w statucie mogą stanowić łącznie nie więcej niż 30% aktywów Subfunduszu. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy: 
● są zainteresowani inwestycjami w ekologiczne rozwiązania,
● chcą skorzystać na zielonej rewolucji,
● akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, 
● mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Zarządzający Marek Straszak
Data dostosowania struktury portfela 2021-06-30
Maksymalna opłata manipulacyjna 5%
Maksymalna opłata za zarządzanie 2%
Numer rachunku bankowego PL 15 1880 0009 0000 0013 0162 8000
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie 2%