Co dalej z pieniędzmi po pandemii?

      
    
Aktualności / 2020-06-04 / autorzy: Piotr Minkina

Wielki powrót nowoczesnej teorii monetarnej

Przed wybuchem epidemii, do opinii publicznej zaczęła się przebijać, choć z różną intensywnością, Nowoczesna Teoria Monetarna (MMT - Modern Monetary Theory). Powstała ona w Stanach Zjednoczonych i jest bardzo silnie związana z nurtem ekonomii instytucjonalnej oraz postkeynesowskiej. Pośrednio, właśnie poprzez czerpanie z ekonomii instytucjonalnej, zawiera też odniesienia do koncepcji Karola Marksa.

Drukowanie to rozwiązanie

Podstawowy wniosek tej teorii to twierdzenie, że kraj posiadający własną walutę nie musi martwić się o zbytni wzrost zadłużenia, ponieważ może zawsze wydrukować więcej pieniędzy, aby spłacić koszt obsługi tego zadłużenia. Jedynym ograniczeniem takiej działalności jest inflacja.

Diagnoza

Obserwując dynamikę ostatnich zdarzeń warto sięgnąć po główne tezy MMT i sprawdzić, czy mogą one dobrze opisywać bieżącą rzeczywistość. Przy czym nie jest naszą intencją jej ocena. Chcemy przyjrzeć się tej sytuacji, postawić diagnozę i sprawdzić hipotezę czy - i ewentualnie jak - działania rządów i banków centralnych wpisują się w założenia MMT.

Co ma począć oszczędzający?

Abstrahując od tego, czy MMT jest teorią, którą posługują się główni architekci światowej i lokalnej polityki gospodarczej, fiskalnej i pieniężnej, czy jest po prostu próbą opisania w sformalizowany sposób tego, co się i tak dzieje, wiele wskazuje na to, że podstawowe jej tezy opisują bieżące procesy. Niezależnie od tego, czy się zgadzamy z takim sposobem kształtowania środowiska gospodarczego czy też nie, przynajmniej w krótkim terminie wpływa on na nasze oszczędności i inwestycje. Zeszłotygodniowa decyzja RPP o sprowadzeniu stóp procentowych praktycznie do zera spowoduje, że za środki trzymane w bankach nie będziemy dostawać odsetek. Przy zapowiadanej przez banki reakcji w postaci podwyżek opłat bankowych spowoduje to, że trzymanie pieniędzy w banku będzie oszczędzających kosztować. Uwzględniając do tego stosunkowo wysoki poziom inflacji, nasze realne zarobki z lokat będą znacząco ujemne. Ci inwestorzy, którzy chcą poprawić stopę zwrotu nie mają wyboru i muszą sięgnąć po rozwiązania obarczone wyższym niż lokata poziomem ryzyka, ale za to z wyższym potencjałem zysku.

Wyższe ryzyko może nadal być niskie

Świat inwestycji oferuje wiele rozwiązań. Wyjście poza obszar lokat bankowych niekoniecznie musi wiązać się z drastycznym ograniczeniem poziomu bezpieczeństwa środków. Wśród takich rozwiązań prym wiodą fundusze inwestycyjne o bardzo niskim lub niskim poziomie ryzyka. Obecnie, zwłaszcza fundusze o stosunkowo niskim poziomie ryzyka, oparte na obligacjach korporacyjnych starannie wyselekcjonowanych emitentów, mają potencjał ponad 2% rocznych stóp zwrotu przy oczekiwanych niskich wahaniach wartości.

Kolejnym krokiem w szukaniu wyższej stopy zwrotu są fundusze obligacji skarbowych. W Polsce, po decyzji RPP, ich rentowności są już dość niskie (10-letnia obligacja płaci poniżej 1,25% rocznie do zapadalności), stąd potencjału należy szukać poza granicami kraju, tj. w regionie CEE lub na innych rynkach rozwijających się. Takie rozwiązania cechują się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym.

Ciekawym rozwiązaniem dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne mogą być fundusze akcyjne z naszego regionu i rynków rozwiniętych, a także fundusze złota, bowiem nawet niewielka ich ilość w portfelu (np. 5%) przy wzroście wartości jednostki o 10% daje 0,5% dodatkowego wyniku.

Portfele modelowe – pomocne narzędzie

W wielu naszych materiałach wskazujemy na portfele modelowe jako potencjalnie przydatne narzędzie pokazujące nasze modelowe podejście do doboru funduszy. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym materiałem dostępnym na stronie: https://generali-investments.pl/files/typy-inwestycyjne/typy_inwestycyjne_klient_indywidualny.pdf.

 

 

 


Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, podatkowej ani księgowej. Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywny, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w Generali Fundusze SFIO.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na naszej stronie internetowej (https://generali-investments.pl). Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł.