Generali Kapitał pod Ochroną

Generali Kapitał pod Ochroną

Generali Kapitał pod Ochroną to innowacyjny program inwestycyjny łączący w sobie cechy inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Konserwatywny oraz ochrony ubezpieczeniowej, z tytułu której uczestnik nie ponosi dodatkowych kosztów.

Jak działa Generali Kapitał pod Ochroną

Dzięki Programowi zainwestują Państwo swoje nadwyżki finansowe z gwarancją wyrównania ewentualnej straty w inwestycji w postaci zwrotu całości kapitału wpłaconego w momencie przystąpienia do Programu, w okresach obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

Po każdym zakończonym roku inwestycji zgromadzony kapitał początkowy jest przez miesiąc objęty ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że w tym okresie uczestnik ma gwarancję wypłacenia co najmniej początkowej kwoty inwestycji. Warunkiem skorzystania z ochrony w wyznaczonych miesiącach jest utrzymanie minimalnej wpłaconej kwoty inwestycji w wysokości 5 000 zł.
Sumę ubezpieczenia stanowi w tym przypadku iloczyn liczby nabytych jednostek uczestnictwa subfunduszu w momencie przystąpienia do Programu oraz ceny zakupu tych jednostek.

Uczestnik w dowolnym momencie ma możliwość wypłacenia środków w drodze odkupienia, przeniesienia środków do innych subfunduszy w drodze zamiany lub konwersji do innych subfunduszy. Jednakże, zlecenia odkupienia, konwersji oraz zamiany złożone poza okresami ochrony ubezpieczeniowej nie skutkują ustaleniem wystąpienia straty finansowej w rozumieniu warunków Programu i nie uprawniają do odszkodowania.

Kwota inwestycji to min. 5 000 zł.
Kapitał lokowany jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Generali Konserwatywny, wydzielonego w ramach Generali Fundusze FIO.
Czas trwania Programu - maksymalnie 37 miesięcy.
Po okresie objętym Programem można kontynuować inwestycję na zasadach ogólnych.

Czas trwania inwestycji i ochrony kapitału

Ochrona ubezpieczeniowa
13, 25 oraz 37 miesiąc uczestnictwa w Programie.
Zakres ochrony
100% zainwestowanych środków (w okresach obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej).

Zalety programu

Ochrona zainwestowanego kapitału
100% zainwestowanych środków*. Koszt ubezpieczenia ponosi Generali Investments TFI

Możliwość zysku dzięki inwestycji w fundusz inwestycyjny

Brak opłaty manipulacyjnej
(za zbywanie oraz odkupywanie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu)

Pełna dostępność do zainwestowanych pieniędzy − w dowolnej chwili możliwość odkupienia, zamiany i konwersji
(w przypadku zleceń zamiany i konwersji może zostać pobrana opłata manipulacyjna w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat)

* Nie dotyczy przypadków, w których ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje.

 

Jak działa ochrona ubezpieczeniowa

  • Uczestnik przystępując do Programu udziela TFI pełnomocnictwa do reprezentowania przed TU w przypadku wystąpienia straty finansowej i zgłoszenia roszczenia o wypłatę odszkodowania.
  • Jeżeli na skutek odkupienia jednostek w okresie ochrony ubezpieczeniowej uczestnik poniesie stratę finansową, TFI wystąpi do TU o wypłatę odszkodowania.
  • Odszkodowanie wypłacane będzie na wskazany przez uczestnika rachunek.
  • Wypłata odszkodowania dla uczestnika będzie miała charakter bezobsługowy i bezkosztowy.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin "Generali Kapitał pod Ochroną" (obowiązuje od 01.02.2024 r.)
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym "Ubezpieczenie straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego"
Szczególne Warunki Ubezpieczenia "Generali, grupowe ubezpieczenie straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego"
Prospekt Generali Fundusze FIO
Dokument zawierający kluczowe informacje - Generali Konserwatywny j.u. kat. A
Karta subfunduszu Generali Konserwatywny

 

Dlaczego Generali Investments?


  • Działamy z sukcesami na polskim rynku od ponad 28 lat zarządzając aktywami o wartości ponad 18 mld złotych.

  • Zaufało nam ponad 160 tys. klientów.

  • Proponujemy ponad 20 funduszy o zróżnicowanej strategii inwestowania.

  • Wielokrotnie otrzymywaliśmy wyróżnienia i nagrody dla najlepszych funduszy. Oferujemy jedne z najlepszych rozwiązań emerytalnych na rynku ("IKE i IKZE na 5" w 2021 roku według portalu Analizy Online).

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-082 Warszawa) oraz jest wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 50329, posiada NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.
Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym „Generali Kapitał pod Ochroną”, szczególne warunki ubezpieczenia „Generali, Grupowe Ubezpieczenia Straty Finansowej Uczestnika Funduszu Inwestycyjnego” oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym "Ubezpieczenie straty finansowej uczestnika funduszu inwestycyjnego" są dostępne na stronie https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-kapital-pod-ochrona. Odkupienie jednostek uczestnictwa i wyjście z Programu przed rozpoczęciem okresu ochronnego skutkować będzie brakiem ochrony ubezpieczeniowej od ewentualnej straty kapitałowej. Ochrona ubezpieczeniowa związana z uczestnictwem w Programie Inwestycyjnym „Generali Kapitał pod Ochroną” nie jest tożsama z gwarancją zrealizowania celów inwestycyjnych subfunduszu.
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych oraz nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał ten nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej oraz oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID), a także z Prospektem Informacyjnym, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, praw uczestników oraz z tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi, dostępnymi w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: www.generali-investments.pl w lokalizacji https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty funduszy”, „KID”, „Dokumenty i Regulaminy”). Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszy opisane jest w punktach „Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka związanego z przyjętą polityką inwestycyjną Subfunduszu” oraz „Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w Subfunduszu”. Prawa uczestników funduszu są opisane w Prospekcie Informacyjnym w punkcie „Zwięzłe określenie praw Uczestników Funduszu”.
Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik  musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z inwestycją w dany subfundusz oraz podatków.
Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego.
Subfundusz Generali Konserwatywny może lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne kategorie lokat zgodnie z polityką inwestycyjną, a ponadto ze względu na skład  oraz realizowaną strategię zarzadzania, wartość jednostki uczestnictwa może podlegać umiarkowanej zmienności.
Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Niniejszy materiał został przygotowany przez Towarzystwo z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy oraz opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego, podatkowego i faktycznego, a także mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych (www.generali-investments.pl) oraz z publicznie dostępnych źródeł uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i kompletne, jak również, że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.